سید علی خمینی: ‏باید قدم به قدمم را مراعات کرده و پایم را کج نزارم اگر خدای نکرده تخطی کنم آن دنیا امام(ره)یقه ام را می‌گیرد.

چرا از ایشان به عنوان یادگار امام یاد نمی شود؟؟؟