کولی بازی شگرد مشایی برای فرار از پاسخگویی به اتهاماتش

ارتباط وی با سرویسها جاسوسی انگلیس و اسرائیل و نیز همسران تیمسارهای ساواکی عصر پهلوی و لیلا زند رابط نایاک چیست؟

دادگاهی که با بهانه های مشایی مثل کیفرخواست را نخواندم! وکیلم کو و.. این فرقه کثیف را روزبروز رسواتر کرده