چه زمانی حکومت اسلامی وظیفه دارد در برابر فعل حرام بایستد؟
پاسخ رهبر انقلاب در این باره را ببینید