میدانی چرا همه ظالمان عالم از قیام عاشورا و مراسم روضه و عزاداری شهدای کربلا می هراسیدند؟ از متوکل تا هارون الرشید تا رضاشاه و آل سعود و آمریکا و اسرائیل

چون روضه واقعی یک روضه زنده است آنها با روضه مرده هیچ کاری ندارند..