اینکه ‏میگن بجای عزاداری پول رو به فقرا بدید مثل این که بگن دانشکده‌ علوم پزشکی رو تعطیل کنید پولش رو خرج بیماران کنید
نمی‌فهمند که ‎محرم دانشگاه آموزش ایثارست و دانش آموختگان پناه فقرا