جهانگیری:مردم شایعه‌سازی مجازی را باور می‌کنند،حرف مسئول را نه!!