همه مردم ایران فقیر و بدبخت و گرسنه هستند؟
کدام تصویر از جامعه ایران درسته؟