تا وقتی ریشه ربا را در بانک های جمهوری اسلامی نخشکانید، همچنان هم اختلاس خواهد بود، هم تبعیض، هم حقوقهای نجومی هم فساد، هم عقب ماندگی هم نارضایتی هم هزاران مشکل اقتصادی
این پاشنه آشیل نظام را اصلاح کنید نود درصد مشکلات حل خواهد شد