امام حسین (ع):

خداوندا!تو می دانی قیام ما، برای رقابت در امر ریاست و یا به چنگ آوردن ثروت و مال نبوده…!

تحف العقول، ۲۳۹