نمایندگان مجلس! مراقب باشید پشیمان نشوید!
نشود بگوییم: «اشتباه کردیم FATF را پذیرفتیم!»