نظام دین دو چیز است:
منصف بودن و کمک مالی کردن به برادران
از امام علی (ع)