« در مکتب امام »

منتظر خارج نباشیم‌؛باید خودمان در فکر خدمان باشیم؛ منتظر نباشیم مثل سابق هی به خارج برویم و از خارج بیاوریم. باید توجه بکنیم و زحمت بکشیم؛با زحمت خودمان؛با رنج خودمان؛این بار را تحمل کنیم و به منزل برسانیم. و امیدوار به فضل خدا باشید که خداوند با شماست؛ و خداوند توفیق به شما خواهد داد که کارها را به نحو شایسته پیش ببرید.
منبع: سایت کیهان