نتیجه تأمل برانگیز نظرسنجی برنامه پایش

مردم تشنه محاکمه و مجازات مفسدان اقتصادی هستند

آقای روحانی آقای قوه قضائیه آقای لاریجانی حواستان هست؟