چقدر زیبا و بامعناست این عکس حمله تروریستی اهواز.. وسط این همه وحشت؛چه صحنه های زیبایی از انسانیت خلق شده
ما انسان هستیم نژاد نمیپرستیم