کاش مردم یمن هم اهل ایتالیا بودند کاش انسانیت مرز نداشت کاش خون مسلمان هم به اندازه موبورهای جنوا دیده میشد

فلسطین شرمنده ام یمن شرمسارم میانمار مرا ببخش بحرین خجلت زده ام که خون پاکترین شما مستحق نامه تسلیت رئیس جمهور کشورم نبوده