فلسفه نذری دادن چیه؟
چرا بیشتر توی محرم و صفر نذری و اطعام میدهیم

از داغ یک جگرگوشه ..
از داغ تشنگی و گرسنگی چند کودک اسیر