عاقبت بخیری یک «عرق خور»

هر آنچه هستی بازآ

با سخنرانی استاد پناهیان

صدای گريه تان پير کرده عالم را
بيا که با تو بپوشم لباس ماتم را