شرکت‌های خصوصی و رانت‌های دولتی
مهم‌ترین علل فساد اقتصادی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود که شامل انحصار و محدودیت‌های تجاری، یارانه‌های صنعتی و نرخهای چندگانه ارزی است.همچنین وجود شرکت‌های خصولتی‌ای که با حضور و رانت مدیران ذی‌نفوذ دولتی، از منابع ملی‌ای که از مجرای دولت تخصیص می یابند، سوءاستفاده می‌کنند