ذوالفقارِ علوی بود
بـرون شد ز نیام
مرحبا دست مریزاد سپاہ اسلام

سپاه انتقام حمله تروریستی اهواز را گرفت