هجوم مردم همیشه در صحنه برای فروش دلار خانگی
دلال ها دلارهای خانگی را خریداری نمی کنند یا با قیمت بسیار کمتر از نرخ بازار : تا ۱۲ هزار تومان!
معتکران نیز با دستپاچگی مشغول خالی کردن انبارهای خود شده اند.