میگه: این همه عزا و روضه چه فایده داره؟چی تو این مجلس_عزا و هیئت ها میگن؟

میگم: ما پای روضه تربیت میشیم. انسانیت ؛انسانیت می آموزیم. شرافت مشق میکنیم