حاج حسین رفته بود شناسایی، بعد شناسایی نقشه عملیات را پهن کرد، نقطه ای را نشان داد و گفت:
اگر من شهید شدم اینجا از روی چند خوشه گندم رد شدم به صاحبش بگویید راضی باشد.
درس اخلاق