حکایت پرچم سرخ گنبد امام حسین (ع) این است..

جنگ هنوز پایان نیافته..
روزی مهدی(عج) خواهد آمد و این سالهای_ حرام تمام خواهد شد..