روزنامه آرمان حرف دلش را زد:« حوزه جای اخلاق است نه سیاست»!