? ۵ کارگر و پاکبان بیگناه بخاطر مستی یک عرق خور نجس کشته شدند.. بی هیچ جرم و گناهی

و هرزه هایی مثل علینژاد بعد از پروژه بی حجابی و نه به باکرگی و .. حالا بدنبال گنداندن مغز و عقل ملت شیعه با شراب

مردم ایران! بیدار بشید تا ته این پروژه شیطانی را ببینید..