توصیه سردار سلامی به نتانیاهو:
شنا کردن در مدیترانه را تمرین کن چرا که بزودی هیچ راهی جز به دریا گریختن ندارید.

«دریافت فایل»