مردم عزیز ایران اکثریت محترم از مسئولان دزد و دزدی ها و سلطان ها و دلال ها و آقازاده ها و رانت ها ناراحت هستید؟!

نگید تو رو خدا.. بهتون نمیاد