اگر قرار باشد بخشندگی در قالب انسانی مجسم شود، آن شخص حسین است.

رسول الله (ص)

مناقب ابن شاذان، ص۱۳۶