در مکتب امام (ره)

با دست خودمان کشور را به استثمار می کشند
مخالفین اسلام و کشورهای اسلامی که همان ابرقدرتان چپاولگر بین المللی هستند؛ با تدریج و ظرافت در کشور ما و کشورهای اسلامی دیگر رخنه؛ و با دست افراد خود‌‌ِ ملت ها؛ کشورها را به دام استثمار می کشانند. باید با هوشیاری مراقب باشید و با احساس اولین قدم نفوذی به مقابله برخیزید و به آنان مهلت ندهید.
صحیفه امام؛ ج ۲۱؛ص ۴۲۰ | وصیت نامه سیاسی_الهی

تهیه شده از روزنامه کیهان