دوست روشنفکرم:
اینجا یمن نیست، ایران خودمان است، بروجرد