یا امام رضا

داریم اهل‌ رحمت مخصوصه می‌شویم
آمـاده ی ؛ زیـارت مخصوصه می‌شویم

امروز، روز مخصوص زیارتی امام رضا علیه السلام است
همه صلوات خاصه حضرت رضا علیه السلام را از دور و نزدیک زمزمه کنیم