آنچه مردم را می آزارد: رانت، تبعیض، تکبر و نخوت آقازاده ها، فساد، اختلاس ها، دزدی ها و.. است..